BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

PVC hortum imalatı sektöründe hizmet veren kuruluşumuz yapmış olduğu tüm faaliyetlerde bilgiyi en değerli varlıklardan biri olarak kabul etmekte ve bilgi güvenliğini güvence altına almak için gereken tüm tedbirleri almaktadır.

Kuruluşumuz bünyesinde bulunan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için;

Bilgi varlıklarını tanımlamayı bu varlıkların,

İşe etkisini: varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,

Tehdit olasılığını: zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak,

Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi,

Kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı,

Bilgi güvenliği süreçlerinin performansını ölçmeyi ve bu verilerden hedefler üretmeyi,

Zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,

İşimizin, müşterilerimizin ve yasal ve uygulanabilir şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını  karşılamayı,

Taahhüt ederiz.

Politikalar, yönetimin gözden geçirme toplantılarında gözden geçirilmekte, belirlenen hedefler doğrultusunda gerektikçe revize edilmektedir. Bilgi güvenliğinde politikalar belirlenirken; bilginin işlenirken, iletilirken ve muhafaza edilirken gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğin esas alınacağı da anlatılmakta, risk yönetimi yaklaşımıda vurgulanmaktadır.

Politikamız ortak alanda  çalışanlarımızın erişimine açılmıştır.

Politikamız şirket içindeki duyuru panolarına asılarak personel erişimine açılmış ve web sitemizde yayınlanarak ilgili taraflara sunulmuştur.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

AKSAY PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

I. HAZIRLAYAN
Şirket Unvanı                                           : Aksay Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Adres                                                          : Pelitli Mah. Sanayi Caddesi No:45, 41140 Gebze/Kocaeli
Vergi Dairesi ve Kimlik Numarası      : İlyasbey | 0340353060

II. GİRİŞ
Aksay Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve sahip olduğunuz yasal haklara ilişkin sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Aksay Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

III. KAPSAMI
Şirketimiz çalışanları haricindeki kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
Şirketimiz, 6698 Sayılı Kanun’un 12. Maddesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanmış rehberlere uygun olarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, işlenmesini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakta ve gerekli denetimleri gerçekleştirmektedir.

V. KİŞİSEL VERİLER İŞLENİRKEN GÖZETİLEN YASAL İLKELER
a)       Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
b)      Doğru ve gerektiğinde güncel olma
c)       Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
d)      İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
e)      İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilme

VI. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME ŞARTLARI
6698 Sayılı Kanunun 5. Maddesi ile kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Kanunun devam eden maddelerinde ise “açık rıza” kavramına istisnai düzenlemeler getirilmiş ve belirli hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın veri işlenebileceği belirtilmiştir. Bu bilgiler ışığında, şirket, kişisel verileri aşağıda belirtilecek durumların varlığı halinde yasal mevzuata uygun olarak işlemektedir.
a)       İlgilinin açık rızasının bulunması
b)      Kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller
c)       Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde
d)      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ilişkin kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde
e)      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
f)        İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
g)       Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
h)      İlgilinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

VII. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
6698 sayılı kanun kapsamında özel nitelikli kişisel veri sıfatını haiz ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini, mezhebi ve diğer inançları, kılık kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri 6698 sayılı kanun çerçevesinde özel nitelikli kişisel veri olarak nitelendirilmektedir.

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu politikada ve kanunda belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

·         Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
·         Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır

VIII. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI
Şirketimiz, Kanun’un 10. maddesine ve sair yasal mevzuata uygun olarak kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.

IX. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
·         Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
·         Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
·         Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
·         Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,
·         Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
·         Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
·         Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

X. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması
Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu bilgi formunda belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir:
(i)                  Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
(ii)                Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke aktarılabilecektir.

XI. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI
Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen asgari süre zarfında muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

XII. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
Kişisel veri sahipleri, 6698 sayılı Kanun uyarınca,

·         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·         Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahiptirler.

İlgili kişiler, taleplerini, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da  Aksay Plastik Sanayi ve Ticaret Şirketi’ne daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirler.

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz  uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
d) Talep konunuzun,

Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek ıslak imzalı bir şekilde veri sorumlusu olarak Şirketimizin Pelitli Mah. Sanayi Caddesi No:45, 41140 Gebze/Kocaeli adresine şahsen veya noter kanalı ile iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sahibinin, işbu haklara ilişkin talebini usule uygun olarak şirketimize iletmesi durumunda, şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, 6698 sayılı Kanun uyarınca, Kurul tarafından belirlenen tarife üzerinden ayrıca ücret talep edilebilecektir.

PVC ve TPU Hortum İhtiyacınız Varsa Yanınızdayız...

İletişim